*Bạn đang xem: Bài tập phương pháp chuẩn độ axit bazo

*

*

*

*

*
100 >1100,1 1,001 9,7 SS%=+0,1%101 1,01 10,7 SS%=+1%150 1,5 11,3200 2 12,5..." data-index="41" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-41-320.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-41-320.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-41-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-41-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-40">
*
7Acid caøng yeáu pHTÑ caøng lôùn+ Acid caøng yeáu vaø noàng..." data-index="70" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-70-3trăng tròn.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-70-3đôi mươi.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-70-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-70-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-69">
*
NH3(g) + H2ONH3 + H+-----> NH4+The excess HCl is bachồng..." data-index="81" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-81-3đôi mươi.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-81-320.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-81-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-81-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-80">
*
V*C, vuøng ñeäm thöù nhaát(V0*C0) -(V*C)excess = ---------------..." data-index="97" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-97-3trăng tròn.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-97-320.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-97-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-97-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-96">
*
V*C, vuøng ñeäm thöù 22*(V0 * C0) - (V * C)excess = -------..." data-index="100" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-100-320.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-100-320.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-100-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-100-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-99">
*
V*C, vuøng ñeäm thöù 2excess = 2.353x10-2M(V * C) - (V0 * ..." data-index="102" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-102-3đôi mươi.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-102-3đôi mươi.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-102-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-102-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-101">
*
V*C, vuøng ñeäm thöù haiexcess = 2.353x10-2M = 1...." data-index="104" src="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-104-320.jpg?cb=1402870551" srcset="https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/85/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-104-3đôi mươi.jpg?cb=1402870551 320w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-104-638.jpg?cb=1402870551 638w, https://image.phanphoicaphe.comcdn.com/chng4-140615221344-phpapp02/95/chng-4-phng-php-chun-v-axit-bazo-104-1024.jpg?cb=1402870551 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-103">
*
2 * V0 * C0 , sau ñieåm töông ñöông 2.(90mL)(0.1M) - 2* (35mL)(0.1 M)Xem thêm: Top 20 Địa Điểm Đi Chơi Đêm Ở Sài Gòn Về Đêm Mà Bạn Nên Thử, Top Địa Điểm Mới Nhất 2021