*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

phanphoicaphe.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Bài tập trắc nghiệm về nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan, tài liệu bao gồm 14 trang. Tài liệu được tổng hợp từ các tài liệu ôn thi hay nhất giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây

Bài tập trắc nghiệm về nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan

Câu 1. Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a > 0, b 0, d

B. a > 0, b 0.

C. a 0, c > 0, d

D. a 0, c 0.

Câu 2. Cho các hàm số y = ax , y = bx , y = cx có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. 0

B. 0

C. 0

D. 0

Câu 3. Cho hàm số y = \<\frac{{x + b}}{{cx + d}}\> có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. b 0, d

B. b > 0, c > 0, d > 0

C. b 0

D. b 0, d > 0

Câu 4. Cho các số thực dương a,b khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với Ox mà cắt các đường thẳng y = ax , y = bx, trục tung lần lượt tại M, N và A thì AN = 2AM (hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. b = 2a

B. ab2 = 1

C. a2 = b

D. ab = \<\frac{1}{2}\>

Câu 5. Cho hàm số f(x) có đạo hàm là \. Đồ thị hàm số y = \ được cho như hình bên. Biết rằng f(0) + f(3) = f(2) + f(5). Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của f(x) trên đoạn <0;5> lần lượt là

A. f(0),f(5)

B. f(2), f(0)

C. f(1),f(5)

D. f(2),f(5)

Câu 6. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số y = f(|x| + m) có 5 điểm cực trị

A. (1;+∞)

B. (- ∞; 1)

C. (-∞;-1)

D. (-1; +∞)

Câu 7. Hàm số y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0) có đồ thị như hình bên. Xác định dấu a, b, c.

A. a > 0, b 0

B. a > 0, b > 0, c

C. a > 0, b > 0, c > 0

D. a > 0, b

Câu 8. Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

Câu 9. Tìm a,b,c để hàm số y = ax+2cx+bcó đồ thị sau:

A. a = 2, b = - 2, c = - 1.

B. a = 1, b = - 1, c = - 1.

C. a = 1, b = 2, c = 1.

D. a = 1, b = - 2, c = 1.

Câu 10. Cho hàm số y = f(x). Biết f(x) có đạo hàm là \ có đồ thị như sau. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hàm số y = f(x) chỉ có 2 điểm cực trị

B. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (1;3)

C. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng ( - ∞; 2)

D. Đồ thị hàm số y = f(x) chỉ có hai điểm cực trị và chúng nằm về hai phía của trục hoành

Câu 11. Cho các số thực a,b,c dương, như hình dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. b

B. a

C. c

D. c

Câu 12. Biết hàm số f(x) có đạo hàm \ liên tục trên K và \ có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số f(x).

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 13. Cho đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như sau. Dấu của các hệ số a,b,c là

A. a > 0, b

B. a > 0, b 0

C. a > 0, b > 0, c > 0

D. a 0, c

Câu 14. Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị sau. Xác định hệ số a,b và c.

A. a = 1, b = - 2, c = 0

B. a =13  ; b =-2 ; c = - 1

C. a = 1; b = - 2; c = -1

D. a =13  ; b =-2 ; c = 0

Câu 15. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = |f(x – 1)|

A. 7

B. 5

C. 3

D. 9

Câu 16. Cho đồ thị của ba hàm số y = logax, y = logb x, y = logc x ( với ba số dương a, b, c khác 1) như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng>

A. a

B. a

C. c

D. b

Câu 17. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên đọa <-2;2> có dồ thị hàm số của hàm số y = \ như hình vẽ. Tìm giá trị x0 để hàm số y = f(x) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn <-2;2>.

A. x0 = 1

B. x0 = - 1

C. x0 = - 2

D. x0 = 2

Câu 18. Cho đồ thị hàm của ba hàm số y = f(x), y = \, y = \ được mô tả bằng hình vẽ. Hỏi đồ thị của các hàm số y = f(x), y = \, y = \ theo thứ tự, lần lượt tương ứng với đường cong nào?

A. (C3); (C2); (C1).

B. (C2); (C1); (C3).

C. (C2); (C3); (C1).

D. (C1); (C3); (C3).

Câu 19. Biết rằng hàm số y = 4x3 – 6x2 + 1 có đồ thị như hình vẽ. Phát nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số y = |4x3 – 6x2 + 1| có 3 cực trị.

B. Đồ thị hàm số y = |4x3 – 6x2 + 1| có 2 cực trị.

C. Đồ thị hàm số y = |4x3 – 6x2 + 1| có 5 cực trị.

D. Đồ thị hàm số y = |4x3 – 6x2 + 1| có 1 cực trị.

Xem thêm: Các Địa Điểm Du Lịch Gần Sài Gòn 2 Ngày 1 Đêm: 15 Điểm “Đi Trốn” Hot Nhất

Câu 20. Cho a, b, c là ba số thực dương và khác 1. Đồ thị các hàm số y = loga x, y = logb x, y = logc x được trong hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?