Dưới đây là bài bác tập trắc nghiệm các phép Tân oán bên trên tập thích hợp bao gồm đáp án. các bài luyện tập gồm nắm tắt lý thuyết và các câu trắc nghiệm gồm đáp án. Các các bạn xem nghỉ ngơi bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập về các phép toán tập hợp


Tập hợp​​ C​​ bao gồm các phần tử vừa thuộc​​ A,​​ vừa thuộc​​ B​​ được Hotline là giao của​​ A​​ và​​ B.

Kí hiệu​​ C=A∩B​​ (phần gạch chéo cánh vào hình).​​ 

*

Vậy​​ A∩B=x|x∈A  ;  x∈B

   x∈A∩B⇔x∈Ax∈B 

II – HỢP.. CỦA HAI TẬP. HỢP

Tập hợp​​ C​​ gồm những thành phần thuộc​​ A​​ hoặc thuộc​​ B​​ được Điện thoại tư vấn là hợp của​​ A​​ và​​ B

Kí hiệu​​ C=A∪B​​ (phần gạch ốp chéo vào hình).​​ 

*

Vậy​​ A∪B=x|x∈A  hoac  x∈B

   x∈A∪B⇔x∈Ax∈B

III – HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA HAI TẬP.. HỢP

Tập hợp​​ C​​ gồm những phần tử thuộc​​ A​​ tuy vậy ko thuộc​​ B​​ Hotline là hiệu của​​ A​​ và​​ B.

Kí hiệu​​ C=A    B​​ (phần gạch ốp chéo trong hình 7).​​ 

*

Vậy​​ A    B=A∪B=x|x∈A  ;  x∈B

   x∈A    B⇔x∈Ax∉B

Khi​​ B⊂A​​ thì​​ A    B​​ Hotline là phần bù của​​ B​​ trong​​ A,​​ kí hiệu​​ CAB. 

*

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=1;5​​ và​​ B=1;3;5.​​ Tìm​​ A∩B.

A.​​ A∩B=1. B.​​ A∩B=1;3. C.​​ A∩B=1;3;5. D.​​ A∩B=1;5.

Câu 2:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=a;  b;  c;  d;  m,  B=c;  d;  m;  k;  l. Tìm​​ A∩B.

A.​​ A∩B=a;  b. B.​​ A∩B=c;  d;  m.

C.​​ A∩B=c;  d. D.​​ A∩B=a;  b;  c;  d;  m;  k;  l.

Câu 3:​​ Cho nhì tập​​ A=x∈R2x-x22x2-3x-2=0​​ và​​ B=n∈N*3n230. Tìm​​ A∩B.

A.​​ A∩B=2;4. B.​​ A∩B=2. C.​​ A∩B=4;5. D.​​ A∩B=3.

Câu 4:​​ Cho các tập hợp​​ M=x∈Nx​​ là bội của​​ 2,​​ N=x∈Nx​​ là bội của​​ 6,​​ P=x∈Nx​​ là ước của​​ 2,​​ Q=x∈Nx​​ là ước của​​ 6.​​ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.​​ M⊂N. B.​​ Q⊂P.. C.​​ M∩N=N. D.​​ P∩Q=Q.

Câu 5:​​ Gọi​​ Bn​​ là tập phù hợp những bội số của​​ n​​ trong​​ N. Xác định tập hợp​​ B2∩B4?

A.​​ B2. B.​​ B4. C.​​ ∅. D.​​ B3.

Câu 6:​​ Cho nhị tập hợp​​ A=1;3;5;8,  B=3;5;7;9. Xác định tập hợp​​ A∪B.

A.​​ A∪B=3;5. B.​​ A∪B=1;3;5;7;8;9.

C.​​ A∪B=1;7;9. D.​​ A∪B=1;3;5.

Câu 7:​​ Cho các tập hợp​​ A=a;b;c,​​ B=b;c;d,​​ C=b;c;e. Khẳng định như thế nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ A∪B∩C=A∪B∩C. B.​​ A∪B∩C=A∪B∩A∪C.

C.​​ A∪B∩C=A∪B∩A∪C. D.​​ A∩B∪C=A∪B∩C.

Câu 8:​​ Gọi​​ Bn​​ là tập phù hợp những bội số của​​ n​​ trong​​ N. Xác định tập hợp​​ B3∪B6.

A.​​ B3∪B6=∅. B.​​ B3∪B6=B3. C.​​ B3∪B6=B6. D.​​ B3∪B6=B12.

Câu 9:​​ Cho hai tập hợp​​ A=0;1;2;3;4,  B=2;3;4;5;6. Xác đinc tập hợp​​ AB.

A.​​ AB=0. B.​​ AB=0;1. C.​​ AB=1;2. D.​​ AB=1;5.

Câu 10:​​ Cho hai tập hợp​​ A=0;1;2;3;4,  B=2;3;4;5;6. Xác đinc tập hợp​​ BA.

A.​​ BA=5. B.​​ BA=0;1. C.​​ BA=2;3;4. D.​​ BA=5;6.

Câu 11:​​ Cho hai tập hợp​​ A=0;1;2;3;4,  B=2;3;4;5;6. Tìm​​ X=AB∩BA.

A.​​ X=0;1;5;6. B.​​ X=1;2. C.​​ X=5. D.​​ X=∅.

Câu 12:​​ Cho nhị tập hợp​​ A=0;1;2;3;4,  B=2;3;4;5;6.

 Xác định tập hợp​​ X=AB∪BA.

A.​​ X=0;1;5;6. B.​​ X=1;2. C.​​ X=2;3;4. D.​​ X=5;6.

Câu 13:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=1;2;3;7,  B=2;4;6;7;8. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.​​ A∩B=2;7​​ và​​ A∪B=4;6;8. B.​​ A∩B=2;7​​ và​​ AB=1;3.

C.​​ AB=1;3​​ và​​ BA=2;7. D.​​ AB=1;3​​ và​​ A∪B=1;3;4;6;8.

Câu 14:​​ Cho​​ A​​ là tập vừa lòng tất cả các nghiệm của phương trình​​ x2-4x+3 =0;​​ B​​ là tập phù hợp các số có mức giá trị tuyệt vời bé dại hơn 4​​ Khẳng định làm sao dưới đây đúng?

A.​​ A∪B=A. B.​​ A∩B=A∪B. C.​​ AB=∅. D.​​ BA=∅.

Câu 15:​​ Cho nhì tập hợp​​ A=0;1;2;3;4,B=1;3;4;6;8.​​ Mệnh đề như thế nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ A∩B=B. B.​​ A∪B=A. C.​​ AB=0;2. D.​​ BA=0;4.

Câu 16:​​ Cho​​ hai​​ tập hợp​​ A=0;2​​ và​​ B=0;1;2;3;4.​​ Có từng nào tập hợp​​ X​​ thỏa mãn​​ A∪X=B.

A.​​ 2. B.​​ 3. C.​​ 4. D.​​ 5.

Câu 17:​​ Cho​​ A,B​​ là nhì tập đúng theo được minh họa nhỏng hình mẫu vẽ. Phần sơn Black vào hình vẽ là tập phù hợp làm sao dưới đây ?

A.​​ A∩B. B.​​ A∪B. C.​​ AB. D.​​ BA.

Câu 18:​​ Cho​​ A,B​​ là nhị tập đúng theo được minh họa như hình mẫu vẽ. Phần không bị gạch ốp vào hình vẽ là tập hợp nào tiếp sau đây ?

A.​​ A∩B. B.​​ A∪B. C.​​ AB. D.​​ BA.

Câu 19:​​ Cho​​ A,B,C​​ là ba tập đúng theo được minh họa nlỗi mẫu vẽ bên. Phần gạch men sọc kẻ trong hình mẫu vẽ là tập thích hợp nào sau đây?

A.​​ A∪BC. B.​​ A∩BC. C.​​ AC∪AB. D.​​ A∩B∩C.

Câu 20:​​ Lớp​​ 10B1​​ có​​ 7​​ học viên giỏi Toán,​​ 5​​ học viên giỏi Lý,​​ 6học viên xuất sắc Hóa,​​ 3​​ học viên xuất sắc cả Toán thù với Lý,​​ 4​​ học viên tốt cả Toán và Hóa,​​ 2​​ học sinh giỏi cả Lý và Hóa,​​ 1​​ học sinh giỏi cả​​ 3​​ môn Tân oán, Lý, Hóa. Số học viên xuất sắc tối thiểu một môn (Tân oán, Lý, Hóa) của lớp​​ 10B1​​ là

A.​​ 9. B.​​ 10. C.​​ 18. D.​​ 28.

Câu 21:​​ Lớp​​ 10A1​​ có​​ 7​​ học sinh giỏi Toán,​​ 5​​ học sinh tốt Lý,​​ 6học viên giỏi Hóa,​​ 3​​ học viên tốt cả Toán thù và Lý,​​ 4​​ học sinh xuất sắc cả Toán thù với Hóa,​​ 2​​ học viên tốt cả Lý cùng Hóa,​​ 1​​ học sinh tốt cả​​ 3​​ môn Tân oán, Lý, Hóa. Số học viên giỏi đúng nhị môn học tập của lớp​​ 10A1​​ là:

A.​​ 6. B.​​ 7. C.​​ 9. D.​​ 10.

Câu 22:​​ Cho nhị đa thức​​ fx​​ và​​ gx. Xét các tập hợp​​ A=x∈R|fx=0,​​ B=x∈R|gx=0,C=x∈R|fxgx=0. Mệnh đề làm sao dưới đây đúng?

A.​​ C=A∪B. B.​​ C=A∩B. C.​​ C=AB. D.​​ C=BA.

Xem thêm: Danh Lam Thắng Cảnh Vườn Quốc Gia Cát Tiên Thuộc Tỉnh Nào ? Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Câu 23:​​ Cho nhì đa thức​​ fxvà​​ gx. Xét các tập hợp​​ A=x∈R|fx=0,​​ B=x∈R|gx=0,​​ C=x∈R|f2x+g2x=0.​​ Mệnh đề làm sao sau đây đúng?

 

A.​​ C=A∪B. B.​​ C=A∩B. C.​​ C=AB. D.​​ C=BA.

Câu 24:​​ Cho nhị tập hợp​​ E=x∈R|fx=0,​​ F=x∈R|gx=0. Tập hợp​​ H=x∈Rfx.gx=0.​​ Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?