Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án

Với Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 bao gồm câu trả lời được tổng hòa hợp tinh lọc từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 5 của những ngôi trường trên toàn quốc sẽ giúp đỡ học viên bài bản ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong số bài xích thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: 35 đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 5 năm 2022 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Read and complete

lượt thích vì TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast & then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vì homework with my classmates. Then I often go to lớn the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read và answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the các buổi party. They gave me presents like comic books, robots và a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vì at the party?

____________________________________

4.What did Lindomain authority vì at the Party?

____________________________________

III. Read & tiông xã (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to lớn school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang & happily.

*

V. Put the words in order lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. do 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi bè lũ dục, bữa sớm và sau đó tới trường. Sau Khi tan học, tôi thường làm bài tập về đơn vị cùng với các bạn cùng lớp. Sau đó tôi hay đi mang lại trung vai trung phong thể dục thể thao cùng chơi đá bóng. Vào đêm hôm, thỉnh phảng phất tôi xem TV. Tôi ưng ý xem phlặng sau giờ ăn tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday buổi tiệc nhỏ.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi thương hiệu là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinh nhật của mình. Tôi sẽ mời một vài ba bạn học của tớ mang đến tđam mê dự buổi tiệc sinch nhật. Họ vẫn tặng kèm tôi phần đa món quà nhỏng chuyện tranh, robot, với một con gấu bông. Chúng tôi vẫn ăn uống bánh, kẹo, hoa quả với kem. Chúng tôi sẽ uống nước xay trái cây. Chúng tôi sẽ hát các bài hát giờ Anh cùng tiếng Việt. Và công ty chúng tôi cũng đã nhảy nữa. Phong vẫn đùa ghi ta và Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc dứt vào lúc 7 tiếng về tối. Chúng tôi vẫn vô cùng say mê buổi tiệc kia rất nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vị on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always bởi vì morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What vị you vì in the morning? c. It’s small & quiet
4. How often vày you have sầu English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / isl& / I.

………………………………………………………..

3. vày / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you bởi vì last night? – I ………….my homework.

a. did b. vì chưng c. does d. will do

3. Last year, I went trang chính …………..xe taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you vì chưng at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went khổng lồ Phu Quoc island.

3. What will you bởi tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. did 3. bởi vì 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng Giáo dục với Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6. A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go khổng lồ the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vì you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin và the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the tiệc nhỏ. They gave sầu me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar và Lindomain authority played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vày at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi vì at the party?

__________________________________

6. What time did the buổi tiệc nhỏ end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read và answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday buổi tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went lớn his birthday tiệc ngọt.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read & match

*

Part 2: 7-12. Read và tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go lớn school every day except Saturday and Sunday. I have sầu four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have Maths & Vietnamese every school day. I have Music once a week & English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes lớn school from Monday to Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy và crowded but the food was delicious.

15. I went to Ho Chi Minh city.

16. Yes, I will.

17. What vày you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vì you bởi vì last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minch. I go to lớn school from (19)______ to lớn Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have sầu English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to lớn my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want khổng lồ watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words khổng lồ make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read & complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the buổi tiệc ngọt. They gave sầu me presents like comic books, robots & teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Lindomain authority played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì chưng at the party?

________________________________

17. What did Lindomain authority vày at the party?

__________________________________

18. What time did the buổi tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where vày you live? _________________________________

22. Who vì chưng you live sầu with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vì you learn English? ________________________________

25. How do you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number khổng lồ make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read và complete.

Xem thêm: Thông Báo Tuyển Dụng Đại Sứ Quán Tuyển Dụng 2019, Hãy Làm Việc Cùng Chúng Tôi!

19. Monday 20. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read and complete

1. village 2. motorbike 3. boat 4. peacochồng 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words to make sentences.