Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ có lời giải

Tài liệu Bài tập Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ có lời giải Hóa học lớp 9 với đầy đủ phương pháp giải chi tiết, các bài tập tự luyện đa dạng ở nhiều mức độ giúp bạn biết cách giải các dạng bài tập môn Hóa học lớp 9 từ đó ôn tập và đạt điểm cao trong bài thi môn Hóa học 9.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 9

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ – LỚP 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

– Để làm một cách thuần thục các bài toán liên quan đến chuỗi phản ứng trong hóa học vô cơ, học sinh cần:

+ Nắm chắc các kiến thức về tính chất hóa học của các đơn chất và hợp chất vô cơ như: oxit, axit, bazơ, muối, kim loại và phi kim.

+ Nắm vững phương pháp điều chế các loại hợp chất vô cơ.

+ Nắm vững mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ như:

*

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:

*

Hướng dẫn giải:

*

(3) SO2 + H2O ⇆ H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + 2H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

(6) SO2 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + H2O

Học sinh viết phương trình hóa học khác, nhưng vẫn minh họa đúng chuỗi phản ứng vẫn được.

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phản ứng:

X

*
Fe
*
Y

*
Z → Fe(OH)3 → G

Biết: X + H2SO4 loãng → Y + G + H2O

Viết các phương trình hóa học minh họa sơ đồ phản ứng trên.

Hướng dẫn giải:

Xác định các chất:

*

X + H2SO4 → Y + G + H2O

Vậy X là Fe3O4 ; Y là FeSO4 ; Z là Fe(OH)2 ; G là Fe2(SO4)3.

Các PTHH xảy ra:

*

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

*

Hướng dẫn giải:

*

III. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Thay các chữ cái bằng các công thức hóa học thích hợp và hoàn thành các phản ứng sau:

*

Bài 2. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

*

Bài 3. Lựa chọn các chất phù hợp hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

*

Bài 4. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?Al2O3 + H2SO4 →? + ?NaCl + ? →? + ? + NaOHKHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Bài 5: Viết các PTHH để hoàn thành sơ đồ sau:

*

Bài 6: Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa học (ghi điều kiện của phản ứng, nếu có).

Xem thêm: Tượng Phật Vàng Thái Lan

*

Bài 7: Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:

*

Bài 8: Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau:

*

Bài 9: Cho sơ đồ sau:

*

Chọn các chất A, B, C, D thích hợp và viết các phương trình hóa học để minh họa.