Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) đến đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phnghiền đối xứng trục (Ox) trở nên con đường tròn (left( C ight)) thành con đường tròn (left( C" ight)) gồm phương trình là:

Phương pháp giải

- Tìm chổ chính giữa cùng bán kính mặt đường tròn sẽ đến.quý khách vẫn xem: Cho mặt đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

- Xác định hình họa của trung tâm mặt đường tròn qua phnghiền đối xứng.

Bạn đang xem: Cho đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

- Viết phương thơm trình mặt đường tròn hình họa với tóm lại.

Lời giải của GV phanphoicaphe.com

Đường tròn (left( C ight)) tất cả tâm (Ileft( 1; - 2 ight)) với bán kính (R = 2.)

Ta tất cả (Ileft( 1; - 2 ight) Rightarrow I"left( 1;2 ight)) đối xứng với (I) qua (Ox) cùng (R = 2 Rightarrow R" = R = 2.)

Do kia (left( C" ight)) bao gồm phương thơm trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4.)

Đáp án yêu cầu chọn là: c


*

Txuất xắc vào (left( C ight)), ta được (left( x" - 1 ight)^2 + left( - y" + 2 ight)^2 = 4) hay (left( x" - 1 ight)^2 + left( y" - 2 ight)^2 = 4.)


*

*

*

*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phxay đối xứng trục $d$ với (d:2x; - y = 0)gồm tọa độ là:

Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ đến tam giác $ABC$ cùng với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ với điểm $G$ cùng trọng tâm tam giác $ABC$. Hình ảnh $G"$ của $G$ qua phnghiền đối xứng trục $Ox$ gồm tọa độ là

Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) mang lại đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) trở nên mặt đường tròn (left( C ight)) thành đường tròn (left( C" ight)) bao gồm pmùi hương trình là:

Số phát biểu đúng trong những phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến với phxay đối xứng trục phần lớn trở nên đường thẳng thành đường trực tiếp tuy vậy song, biến đoạn thẳng thành đoạn trực tiếp bởi nó, biến hóa tam giác thành tam giác bởi nó, biến hóa đương tròn thành đường tròn bao gồm cùng bán kính.

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân lòng (AD//BC). điện thoại tư vấn $M,N$ theo thứ tự là trung điểm của hai lân cận $AB$ với $CD$. khi đó, mặt đường trực tiếp $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

Xem thêm: 20 Bộ Đề Kiểm Tra Hóa 8 Học Kì 2 Lớp 8 Môn Hóa Học Năm 2020, 20 Bộ Đề Thi Hóa 8 Học Kì 2 Năm 2021

(3) Cho con đường trực tiếp $d$ bao gồm phương trình (y = - x). Ảnh của con đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phxay đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của con đường phân giác ứng với góc phần tư sản phẩm $(I)$qua phxay đối xứng trục $Oy$ là con đường trực tiếp $d$ gồm phương trình (y = - x)

Trong mặt phẳng $Oxy$ đến parabol (left( P ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phxay đối xứng trục $Oy$ trở nên $left( P. ight)$ thành $left( P" ight)$ bao gồm phương thơm trình

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại mặt đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và mặt đường trực tiếp $d:x-y + 2 = 0$, phương thơm trình con đường tròn $left( C" ight)$ là ảnh của con đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là

Trong phương diện phẳng $Oxy$, mang đến hai tuyến đường tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) và (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết pmùi hương trình trục đối xứng của (left( C ight)) cùng (left( C" ight))

Khẳng định làm sao tiếp sau đây sai?

Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) đến mặt đường thẳng (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của đường trực tiếp (d) qua phép đối xứng trục (Ox) gồm phương trình là:

Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). Giả sử (left( C" ight)) đối xứng cùng với (left( C ight)) qua đường thẳng (x = 1). Khi kia, hàm số có vật thị (left( C" ight)) bao gồm dạng:

Trên tia phân giác xung quanh $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ đem điểm $M$ ko trùng cùng với $C$ . Tìm mệnh đề đúng nhất?

Với đầy đủ tđọng giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích của tứ đọng giác $ABCD$. Chọn mệnh đề đúng?

Cho hai tuyến phố trực tiếp $a$ và $b$ cắt nhau trên điểm $O$. Nhận định như thế nào sau đó là đúng?

Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Tìm điểm $B$ bên trên trục hoành cùng điểm $C$ trên phố phân giác của góc phần bốn trước tiên để chu vi tam giác $ABC$ nhỏ tuổi duy nhất.

Cho $x,y$ thỏa mãn (x - 2y + 2 = 0). Tìm cực hiếm nhỏ dại tốt nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )

Cho hai điểm $B$ cùng $C$ cố định và thắt chặt trên phố tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ đổi khác trên $left( O;R ight)$. Gọi $H$ là trực trọng tâm của $Delta ABC$ và $D$ là vấn đề đối xứng của $H$ qua đường trực tiếp $BC$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đường thẳng đối xứng với đường trực tiếp (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua đường trực tiếp (Delta :2 mx + y + 6 = 0) có phương trình là

Cho mặt đường tròn (left( O;R ight)) 2 lần bán kính (AB). Điểm (M) nằm ở (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) chế tác cùng với (AB) một góc (45^0). điện thoại tư vấn (D") là vấn đề đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 

Xem những vần âm in hoa A, B, C, D, X, Y tựa như những hình. Khẳng định làm sao tiếp sau đây đúng?