Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tin học lớp 11 Kiểm tra 1 huyết Tin học 11 Ôn tập Tin học lớp 11 các bài luyện tập Tin lớp 11 Trắc nghiệm Tin học lớp 11


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

*
pdf

Đề kiểm soát 1 huyết môn Tin học tập 1một năm năm 2016 - THPT Tháp Chàm


*
pdf

Đề soát sổ 1 máu môn Tin lớp 1một năm năm nhâm thìn - trung học phổ thông Trường Chinch


*
pdf

Đề kiểm soát 1 máu môn Tin lớp 1một năm năm ngoái - trung học phổ thông Trường Chinch


Nội dung

PPCT : 10KIEÅM TRA 1 TIEÁTI. TRẮC NGHIỆMCâu 1: Lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ) ; viết gì ra screen :A. 5 x 4 = 5*4B. 5 x 4 = 20C. trăng tròn = 20D. trăng tròn = 5 * 4Câu 2: Trong thiết kế Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng ?A. Const max := 50;B. Const integer max = 50;C. Const max = 50;D. Const max 50;Câu 3: Mỗi ngữ điệu xây dựng thông thường có những nhân tố cơ phiên bản là.A. Các cam kết hiệu, bảng chữ cái, cú pháp.B. Bảng chữ cái, bảng số học, cú pháp.C. Bảng chữ cái, qui ước, bảng số học tập.D. Bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa.Câu 4: Biến X hoàn toàn có thể nhấn những quý giá 1; 100; 150; 200 và biến đổi Y có thể nhận các cực hiếm 1; 0.2; 0.3;10.99. Knhị báo nào trong các knhị báo sau là đúng nhất?A. Var X, Y: real;B. Var X: real; Y: byte;C. Var X, Y: byte;D. Var X: byte; Y: real;Câu 5: Trong thiết kế Pascal, biểu thức số học tập nào sau đấy là hòa hợp lệA. x*y(x +y);B. 5*a +7*b +8*c;C. a + b*cD. 5a + 7b + 8*c;Câu 6: Trong ngôn ngữ xây dựng Pascal. Cho f=300. Giá trị của biểu thức boolean 2*f>=500 là:A. 600B. TrueC. FalseD. 500Câu 7: Trong Turbo Pascal, hàm làm sao dưới đây biểu diễn quý hiếm hoàn hảo.A. sqrt()B. sqr()C. abs()D. ln()Câu 8: Câu lệnh nào tiếp sau đây dùng để nhập một số từ bỏ keyboard vào biến chuyển xA. Writeln(‘Nhập x = ’);B. Writeln(x);C. Readln(x);D. Read(‘x’);Câu 9: Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, từ bỏ khóa USES cần sử dụng đểA. Khai báo tlỗi việnB. Knhị báo thương hiệu cmùi hương trìnhC. Knhị báo hằngD. Knhị báo biếnCâu 10: Cho biểu thức: (15 hack 2)+ 2 Giá trị của biẻu thức là:A. 3B. 4C. 6D. 5Câu 11: Câu lệnh X := y ; bao gồm nghĩaA. Ý nghĩa khácB. Gán quý giá y mang lại biến hóa XC. Gán giá trị X đến YD. So sánh xem y có bởi X hay khôngCâu 12: Trong Turbo Pascal, ước ao chạy công tác ta sử dụng tổ hợp phím.A. Alt + F6B. Alt + F8C. Ctrl + F9D. Alt + F9Câu 13: Biến X nhận quý giá là 0.7 .Khai báo như thế nào sau đấy là đúng.A. var X: char;B. var X: real;C. var X: integer;D. a và b đúngCâu 14: Tên nào ko đúng trong ngữ điệu PascalA. abc123_B. 123_abcC. _123abcD. abc_123Câu 15: Trong thiết kế Pascal, phần knhì báo tên lịch trình được ban đầu bằng.A. VarB. ProgramC. ConstD. UsesCâu 16: Trong Turbo Pascal, để lưu lại công tác ta cần sử dụng phím. A. Ctrl+F2B. Shift + F2C. Alt + F2Câu 17: Hàm mang lại quý hiếm bằng bình phương của x làA. abs(x)B. exp(x)C. sqrt(x)D. Nhấn F2 chiều. sqr(x)Câu 18: Biểu thức x 2  2  x được diễn vào pascal làA. sqrt(sqr(x)+2)-xB. sqr(sqrt(x)+2)-xC. (sqrt(x*x)+2)-xD. sqr(x*x+2)-x2Câu 19: x biểu diễn trong pascal làA. exp(x)B. sqrt(x)C. abs(x)D. sqr(x)Câu 20: Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, hình trạng dữ liệu làm sao trong các kiểu dáng sau bao gồm miền quý hiếm to nhấtA. LongintB. IntegerC. wordD. ByteCâu 21: Với i là biến đổi hình dáng thực( i=3) Khi chạy đoạn chương trình với lệnh Write(i:5:2); sẽ tiến hành kếttrái là:A. 3.00B. 3.0C. 3.75E+01D. 3.5+01Câu 22: Trong ngôn ngữ thiết kế Pascal. Cho p=-0.001, q=0.001. Giá trị của biểu thức booleanp+q>0 là:A. 1B. 0C. FalseD. TrueCâu 23: Cho biểu thức: (10 div 2)-1 Giá trị của biểu thức là:A. 3B. 6C. 5D. 4Câu 24: khi chạy lịch trình với lệnh Write(3:2); sẽ tiến hành tác dụng là:A. 3B. 3.00C. 3.5+01D. 3.75E+01Câu 25: Trong Turbo Pascal, ước ao biên dịch công tác ta dùng tổ hợp phím.A. Alt + F6B. Alt + F8C. Ctrl + F9D. Alt + F9II. TỰ LUẬN: Lập trình tính cùng chỉ dẫn màn hình gia tốc v khi va chạm khu đất của đồ dơi tự do từ độ caoh, hiểu được v = 2 gh , trong những số ấy g là gia tốc rơi tự do với g = 9,8. Độ cao h(m) được nhập từ bỏ keyboard.Đáp ánĐiểmProgram TULUAN ;Const g = 9.8 ;0.5Var v,h : real ;BeginWrite(‘h = ‘) ; readln(h) ;0.5V:= sqrt(2*h*g);0.5Write(‘v= ’, v:5:2,’m/s’);0.5readln0.5End.


Xem thêm: Viếng Đền Sòng Sơn Thanh Hóa, Đền Cô Chín Giếng Những Thông Tin

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền