Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 gồm 2 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 học kỳ 1

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố lại vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh nhằm chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 lớp 4. Ngoài môn Tiếng Anh, còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý để chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 sắp tới:


1. A. morningB. VietnameseC. afternoonD. evening
2. A. cookB. listenC. playD. were
3. A. tomorrowB. SundayC. yesterdayD. today
4. A. MondayB. TuesdayC. birthdayD. Friday
5. A. paintedB. wentC. wasD. did

II. Choose the correct answer.

1. What do you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When do you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Read and match.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

IV. Put the words in order.

1 - When is your birthday?

2 - They sang and danced on the beach.

3 - Linda has Maths on Monday and Wednesday.

4 - Linh does his homework in the evening.

5 - Phong can play the guitar.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử Địa Lý Lớp 4 Năm 2019 Có Đáp Án

....