A. Tóm tắt kỹ năng và kiến thức Este

– Khái niệm : khi cầm cố nhóm OH ngơi nghỉ team cacboxyl của axit cacbohidric bởi team OR thì được este. Công thức chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 12

– Tên call : thương hiệu cội R’ + tên nơi bắt đầu axit RCOO.

– Tính hóa chất : Phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường xung quanh bazơ : Phản ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bằng làm phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng có tác dụng dung môi nhằm tách, phân tách, chế tạo chất dẻo, làm cho nguyên liệu trong công nghiệp thực phđộ ẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài xích tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những tuyên bố tiếp sau đây đúng hay sai ?

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cùng ancol.

b) Este là hợp chất cơ học vào phân tử bao gồm nhóm COO– .

c) Este no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi gồm phương pháp phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 nằm trong loại este.

e) Snạp năng lượng phẩm của bội phản ứng thân axit cùng ancol là este.

*

a) S B) S bởi phân tử este không tồn tại anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng cùng với phương pháp phân tử C4H8O2 bao gồm bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Lúc X công dụng cùng với hỗn hợp NaOH sinh ta chất Y tất cả phương pháp C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Tbỏ phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH chiếm được các thành phần hỗn hợp nhì chất hữu cơ Y cùng Z trong số đó Z gồm tỉ kân hận khá đối với H2 là 23. Tên của X là

A. etyl axetat. B. metyl axetat.

C. metyl propionate D. propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z có tỉ khối hận khá so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng tbỏ phân của este trong môi trường xung quanh axit và bazơ không giống nhau nghỉ ngơi điểm làm sao ?

Trả lời: Phản ứng tdiệt phân este trong môi trường axit : tạo ra axit, ancol, cùng làm phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường bazơ : tạo thành muối bột của axit, ancol cùng là bội phản ứng không thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) Xác định cách làm phân tử của X.

Xem thêm: 7 Món Ăn Không Thể Thiếu Mâm Cơm Ngày Tết Miền Nam Ngon Lành, Ý Nghĩa

b) Đun 7,4g X vào dung dịch NaOH đầy đủ cho đến lúc phản ứng trọn vẹn chiếm được 3,2g ancol Y cùng một lượng muối hạt Z. Viết công thức kết cấu của X và tính khối lượng của Z.