Bài này vẫn khuyên bảo các bạn select tài liệu trường đoản cú MySQL vào PHP bằng cách sử dụng MySQLi PDO.

Câu lệnh SELECT được áp dụng để đưa tài liệu xuất phát điểm từ một hoặc nhiều bảng:

Cú pháp câu lệnh SELECT trong MySQL:

Quý khách hàng đã xem: Lấy dữ liệu tự database trong php

Select dữ liệu cùng với MySQLi

lấy một ví dụ sau lựa chọn cột id, firstname với lastname từ bỏ bảng MyGuests với hiển thị những báo cáo này trên trang:

ví dụ như (MySQLi phía đối tượng)

connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error); $sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // output tài liệu bên trên trang while($row = $result->fetch_assoc()) eđến "id: " . $row. " - Name: " . $row. " " . $row. ""; else emang lại "0 results";$conn->close();?> Đoạn code bên trên hoàn toàn có thể được giải thích nhỏng sau:

trước hết, họ thiết lập một truy nã vấn Squốc lộ nhằm lựa chọn các cột id, firstname cùng lastname trường đoản cú bảng MyGuests. Dòng code tiếp sau thực hiện truy vấn với đưa hiệu quả vào trong 1 thay đổi Hotline là $result.

Sau kia, những function num_rows()chất vấn giả dụ có rất nhiều rộng 0 bạn dạng ghi trả về.

Nếu có rất nhiều phiên bản ghi được trả về, hàm fetch_assoc() vẫn đặt tất cả những hiệu quả vào trong 1 mảng kết hợp nhưng chúng ta có thể tái diễn. Vòng lặp while() lặp tập công dụng và công dụng và cột id, firstname cùng lastname được hiển thị trên trang.

lấy ví dụ (MySQLi hướng thủ tục)

0) // hiển thị tài liệu trên trang while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) emang lại "id: " . $row. " - Name: " . $row. " " . $row. ""; else eđến "0 results";mysqli_close($conn);?>

Select dữ liệu cùng với PDO

Chọn các cột id, firstname và lastname trường đoản cú bảng MyGuests với hiển thị nó trong một bảng HTML:

IdFirstnameLastname";class TableRows extends RecursiveIteratorIterator function __construct($it) parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY); function current() return "" . parent::current(). ""; function beginChildren() eđến ""; function endChildren() echo "" .


Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ mysql trong php


Xem thêm: Đến Nha Trang Ăn Gì ? Top 6 Món Ăn Ngon Nhất Nha Trang Ăn Gì Nha Trang

" "; $servername = "localhost";$username = "root";$password = "1234567890";$dbname = "myDBPDO";try $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"); $stmt->execute(); // thiết lập mảng công dụng thành mảng kết hợp $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) emang lại $v; catch(PDOException $e) echo "Error: " . $e->getMessage();$conn = null;eđến "";?> Kết quả:


*