Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ (do trong chu trình vận chuyển của nước có giai đoạn nước ở trong đất nên hòa tan các hợp chất chứa Ca và Mg).

Bạn đang xem: Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng

Kiến thức bổ sung:

Nước cứng được chia thành 3 loại

- Nước cứng tạm thời

+Thành phần: là nước cứng có chứa anion HCO3.

+ Phương pháp làm mềm: đun nóng, dùng Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3 hoặc Na3PO4, phương pháp trao đổi ion,…

- Nước cứng vĩnh cữu

+ Thành phần: là nước cứng có chứa anion Cl-, SO42- hoặc cả hai.

+ Phương pháp làm mềm: Na2CO3 hoặc Na3PO4, phương pháp trao đổi ion.

- Nước cứng toàn phần:

+ Thành phần: là nước cứng có chứa anion HCO3-, Cl-, SO42-.

+ Phương pháp làm mềm: Na2CO3 hoặc Na3PO4, phương pháp trao đổi ion.

- Làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion: cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion (iont), chất này hấp thụ Ca2+, Mg2+, giải phóng Na+, H+ thu được nước mềm.


Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Điện phân (điện cực trơ) dung dịch nào sau đây thu được kim loại?


Câu 2:


Đốt cháy hoàn toàn 8,88 gam este X, thu được 8,046 lít CO2(đktc) và 6,48 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Câu 3:


Một bình kín chứ 0,5 mol hỗn hợp axetilen và hiđro. Cho vào bình một ít bột Ni rồi nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Dẫn X qua một dung dịch nước brom dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 4,1 gam và thoát ra 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đốt chát hoàn toàn Y cần vừa đủ 5,04 lít O2(đktc). Khối lượng brom đã phản ứng với X là


Câu 4:


Cho 38,08 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4và FeCO3tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ số khối so với H2là 15. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3dư, thu được 184,54 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4(đặc, nóng, dư), thu được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2và SO2(sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của mgần nhấtvới giá trị nào sau đây?


Câu 5:


Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10% và 1 ml dung dịch NaOH 30%.

Bước 2: Chotiếpvào ống nghiệm 1 giọtdung dịch CuSO42%.Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yênvài phút. Phát biểu nào sau dây sai?


Câu 6:


Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?


Câu 7:


Hòa tan hết một lượng P2O5trong 200 gam dung dich H3PO412,25%, thu được m gam dung dịch H3PO419,01%. Giá tri của m là


Câu 8:


Điện phân dung dịch chứa CuSO4và a mol NaCl bằng dòng điện một chiều (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%). Nếu thời gian điện phân là t giây, thu được 1,792 lít (đktc) khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, thu được 4,928 lít (đktc) hỗn hợp khí ở cả hai điện cực và dung dịch chứa 26,02 gam chất tan. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá trị của a là


Câu 9:


Thủyphân hoàn toàn 48,6 gamhỗn hợpE gồm hai este no,mạch hởX và Y (MXY) trong dung dịch NaOHvừa đủ,cô cạndung dịch sauphản ứng, thuđược hỗn hợp muốiZ và 18,5 gam hỗn hợpT gồm hai ancol hơn kém nhaumột nguyên tửcacbon trongphân tử. Nung Zvới vôi tôi xút dư, thu được 14,5 gamhỗn hợpkhí chỉ gồm các ankan. Ðôt cháy hoàn toàn T cânvừa đủ16,24 lít O2(đktc). Phântrăm khối lượngY trong E là


Câu 10:


Cho sơ đồ phản ứng sau: Cr2(SO4)3→X→Y→Na2CrO4.

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Các chất X và Y lần lượt là


Câu 11:


Thủy phân hoàn toàn este nào sau đâykhôngthu được ancol?


Câu 12:


Photpho tự bốc cháy khi tiếp xúc với oxit nào sau đây?


Câu 13:


Hòa tan hoàn toàn 23,46 gamhỗn hợpX gồm Mg, và trong dungdịch chứa0,92 mol NaHSO4, thuđược dung dịchYchỉ chứa123,42 gam muối trung hòa và 2,24 lít (đktc)hỗn hợpkhí Z gồm N2,NO và H2, cótỉ khốiso với He là 5,85. Cho Y tác dụng hoàn toànvới dung dịchBa(OH)2(loãng, dư), thuđược243,59 gamkết tủa. Phântrăm khối lượngcủa Mg trong X là


Câu 14:


Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, triolein ở trạng thái rắn.

(b) Trong phân tử amilopectin, các gốc α-glucozơ chỉ liên kết với nhau bằng liên kết α-1, 4-glicozit.

(c) Đốt cháy hoàn toàn một amin không no, mạch hở luôn thu được số mol H2Onhỏ hơn số mol CO2.

(d) Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Xem thêm: The 10 Best Resort 5 Sao Hồ Tràm Đẹp, Giá Rẻ Được Đánh Giá Cao

(e) Tơ nilon-6,6 dùng để dệt vải may mặc, dệt bít tất, bện làm dây cáp.

Số phát biểu đúng là


Câu 15:


Cho 41,4 gamhỗn hợpX gồm hai aminđơn chức,đồng đẳng kế tiếptác dụng hoàn toànvớidung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sauphản ứng, thu được 85,2 gam muối. Phần trăm số mol của hai amin trong X là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam