Trắc nghiệm Sinc Học 10 Bài 14 (có đáp án): Enzlặng với phương châm của enzim vào quá trình chuyển hóa !!
*