Câu 179412: Thủy phân este X gồm công thức phân tử C4H8O2 vào dung dịch NaOH nhận được các thành phần hỗn hợp 2 hóa học cơ học Y với Z trong số ấy Z có tỉ kân hận tương đối đối với H2 bằng 23. Tên của X là

A.

Bạn đang xem: Thủy phân este x có công thức phân tử c4h8o2

etyl axetat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. propyl fomat.


Giải chi tiết:

Ta có: Độ bất bão hòa k = (2C + 2 - H)/2 = 1 ⟹ Este X no, đối kháng chức, mạch hở

Tbỏ phân X nhận được Z thì Z có thể là muối hoặc ancol.

Xem thêm: Nhà Lý Được Thành Lập Như Thế Nào ? Nhà Lý Được Thành Lập Như Thế Nào Lớp 7

Theo đề bài: MZ = 23.2 = 46

+ Nếu Z là muối hạt RCOONa: MZ = R + 67 = 46 ⟹ R Z = R" + 17 = 46 ⟹ R" = 29 (C2H5-)

⟹ Z là C2H5OH

⟹ CTCT của X là CH3COOC2H5 (etyl axtetat).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát