Bài viết hướng dẫn biện pháp học và bí quyết giải bài bác tập của phần speaking về chủ đề đề xuất cá thể, một nhà điểm rất rất đáng quyên tâm vào chương trình giờ đồng hồ Anh 11. Hãy thuộc điểm qua các từ vựng, kết cấu đề xuất lưu giữ cùng tham khảo nhắc nhở giải bài xích tập dưới đây.


*

I. Từ vựng

contain (v)chứa, đựngcottage (n)<"kɔtidʒ>công ty tranhdol (n)<"aidl>thần tượngimitate (v)<"imiteit>bắt chước

II. Cấu trúc buộc phải lưu ý

make a fuss (v) làmầm ĩ

III. Hướng dẫn giải bài bác tập:

Task 1: Work in pairs. Match the things you might have done of experienced in box A with how the experience might have affected you in box B:

A

B

1. speaking English khổng lồ a native English speaker. (Nói cthị trấn với cùng 1 người bạn dạng ngữ nói tiếng Anh)

a. makes you love country more (làm bạn yêu thương giang san hơn)

1-d

2. being seriously ill (bị bé nặng)

b. teaches you a lesson and makes you study harder(Dạy chúng ta một bài học kinh nghiệm với giúp bạn học chăm chỉ hơn)

2-c

3.travelling to lớn other parts of the country (Đi mang lại một trong những phần khác của đất nước)

c. makes you appreciate your health more (Khiến bạn trân trọng sức mạnh của mình hơn)

3-a

4. failing an exam (Trượt một bài bác kiểm tra)

d. makes you more interested in learning English

4-b

5. talking khổng lồ a famous pop star (Nói cthị xã với người nối tiếng

e. changes your attidude khổng lồ pop star.

Bạn đang xem: Top 10 tiếng anh 11 unit 2 speaking hay và mới nhất

5-e

Task 2.Work in pairs. A student talks khổng lồ her friover about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue.

(Làm vấn đề theo cặp. Một học viên sẽ thì thầm với chúng ta của cô ý ấy về một giữa những điều trải qua của chính bản thân mình trong vượt khứvới nótác động mang lại cô như thế nào. Những câu trong cuộc đối thoại của mình đã biết thành đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng trang bị từ bỏ, tiếp đến thực hành thực tế bài đối thoại.)1. b: Have sầu you ever spoken English khổng lồ a native sầu speaker?2. d: Yes, I talked to lớn an English girl last summer.3. h: How did you meet her?4. a: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to lớn meand asked me the way to lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.5. e: What did you talk about?6. g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.7. c: How did the experience affect you?8. f: We"ll, it made me more interested in learning English.

Task 3.Work in pairs. Underline the structures used to lớn talk about past experiences in the dialogue in Task 2. then use the structures và the ideas in Task 1 to lớn make similar dialogues.

(Làm bài toán theo cặp. Gạch dưới gần như cấu trúc được sử dụng nói tới phần lớn điều trải qua trong vượt khứ đọng ngơi nghỉ bài bác đối thoại 2, tiếp đến cần sử dụng hầu như cấu tạo này và phần nhiều ý tưởng phát minh nghỉ ngơi bài bác hội thoại 1 để thực hiện bài đối thoại tương tự)

Cấu trúc hữu ích:

Have you ever…? (các bạn đã từng…?)How did it happen? (Cthị xã kia xẩy ra Lúc nào?)When did it happen? (Cthị xã đó xẩy ra Khi nào?)How did the experience affect you? (Trải nghiệm này đã ảnh hưởng mang lại bạn như thế nào?)

Gợi ý hội thoại:

1.

A: So, how was your weekend?B: Oh, really good. I happened to lớn see Cam Ly.A: The famous singer?B: That"s rittht. Have sầu you ever met her?A: Yes, I have sầu. In one of her show in Ho Chi Minch City last years. She is very charming.B: Yes. She sings beautifully, too.A: Have sầu you ever been khổng lồ Ho Chi Minch City?B: No, I"ve never been there.A: You should go there sometime. It"s an interesting city & the hotels are wonderful.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2 Hay Nhất, Toán Vnen Lớp 5 Tập 2

2.

A: Have sầu vou ever been seriously ill?B: Yes. và I had lớn be away from trang chủ for nearly to lớn weeks.A: How did you become so ill?B: I was in the rain in a winter afternoon for hours.A: How did that happen?B: Well. I went for a picnic & didn"t bring my raincoat.A: How did the experience affect vou?B: It made me appreciate my health more.