Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Language Focus trang 52-53

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Language Focus trang 52-53 sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 8 dễ dàng chuẩn bị bài để học tốt môn Tiếng Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 8: language focus

*

Language Focus (Trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8)

1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.

(Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Gợi ý:

Các phần hỏi và trả lời a), b), c) trong SGK đã làm cho hoạt động "Collect and empty garbage" trong bảng.

Plant and water trees along streets

- When do they plant and water trees along streets?

On February 2.

- Where do they plant and water trees along the streets?

On the City center streets.

- What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 10 am.

Help the elderly and street children

- When do they help the elderly and street children?

On March 26.

- When do they help the elderly and streer children?

At the City rest home and orphanage.

- What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 4 pm.

Have big gathering to support cultural-sport programs

- When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

On April 15.

- Where do they have big gathering to support cultural-sport program?

In the Central stadium.

- What time do they start and finish work?

They start at 5 pm and finish at 9 pm.

2. Work with a partner.

(Hãy làm việc với bạn em.)

a) Look at the table. Talk about our friends" hobbies.

(Em hãy nhìn bảng và nói về sở thích của bạn em.)

*

A: Ba loves playing soccer, but he doesn"t like washing up.

B: Lan doesn"t like playing soccer and she doesn"t like washing up, either.

A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A: Ba doesn"t like gardening and Lan doesn"t, either.

B: Ba likes gardening broken glasses and Lan does, too.

A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B: Lan doeesn"t like playing badminton and she hates doing homework.

b) Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner.

(Hãy chép bảng trên vào vở bài tập của em rồi hoàn thành nó bằng những thông tin về bản thân em, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với bạn em.)

1. A: Do you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

2. A: Do you like washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

3. A: Do you like cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

4. A: Do you like performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

5. A: Do you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gardening.

6. A: Do you like gatherning broken glasses.

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

3. Work with a partner.

a) Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.

(Dùng các diễn đạt cho trong khung để hỏi xin sự giúp đỡ, sau đó luyện nói với bạn em.)

A. Woman: Can/ Could you help me, please?

Man: Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B. Old woman: Could you do me a favor?

Boy: What can I do for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C. Boy: I need a favor.

Girl: How can I help?

Boy: Could you help me with this math problem?

D. Grandpa: Can you help me, please?

Niece: Yes. Of course.

Xem thêm: Những Món Ăn Ngon Ở Huế ? 15 Món Ăn Đặc Sản Huế Ngon Nức Tiếng, Ăn Là Mê

Grandpa: Can you water the flower in the garden?

b) Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.

(Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)