Các em phải để ý. Maths (môn Toán) là bề ngoài viết gọn gàng của tự Mathematics (môn Toán).a) What day is it today, Tom? Hôm ni là sản phẩm mấy vậy Tom?It"s Monday. Nó là lắp thêm Hai.b) Do you have Maths today? Hôm nay chúng ta có môn Toán không? Yes, I vì. Vâng, tôi gồm.c) What subjects bởi vì you have sầu today?Hôm ni bạn bao gồm môn học tập gì?I have sầu Vietnamese, Maths và English.Tôi gồm môn Tiếng Việt, Toán với Tiếng Anh.d) Oh, we"re late for school! 0h, bọn họ trễ học rồi!Let"s run! Chúng ta thuộc chạy đi!

2. Point and say.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 8

*

Chỉ cùng nói.

Các môn học tập nghỉ ngơi ngôi trường, các em phần lớn nên viết hoa trường đoản cú đâu tiên của từng trường đoản cú. Ví dụ: Maths, Science, Art,...Làm vấn đề theo cặp. Hỏi chúng ta em bây giờ bao gồm môn học gì?a) What subjects bởi you have today? Hôm nay chúng ta tất cả môn học tập gì?I have sầu Maths. Tôi tất cả môn Tân oán.b) What subjects vì you have sầu today? Hôm nay các bạn gồm môn học tập gì?I have Science. Tôi gồm môn Khoa học tập.c) What subjects vì you have today? Hôm nay bạn tất cả môn học tập gì?I have sầu IT. Tôi có môn Tin học.d) What subjects do you have sầu today? Hôm nay bạn gồm môn học tập gì? I have sầu Vietnamese. Tôi tất cả môn Tiếng Việt.e) What subjects do you have sầu today? Hôm nay các bạn gồm môn học gì? I have sầu Art. Tôi có môn Mĩ thuật.f) What subjects vì chưng you have today? Hôm nay chúng ta tất cả môn học gì?I have sầu Music. Tôi bao gồm môn Âm nhạc.

3. Listen anh tick.

Cliông chồng tại trên đây nhằm nghe:

*

Nghe và khắc ghi chọn.

1. a 2. a 3. c

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It"s Tuesday.

Mai: What subjects bởi you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: Do you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I vì chưng.

Linda: What about Science?

Phong: I don"t have Science. But I have Music và English.

3. Linda: What day is it today?

Mai: It"s Thursday.

Linda: What subjects vì chưng you have sầu today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese and IT.

4. Look và write.

*

Nhìn và viết.

1. Today is Monday. Hôm ni là trang bị Hai.

He has Vietnamese, Science và English.

Cậu ấy có môn Tiếng Việt, Khoa học với Tiếng Anh.

2. Today is Wednesday. Hôm ni là sản phẩm Hai.

She has Maths, IT & Music. Cô ấy có môn Toán thù, Tin học tập và Âm nhạc.

3. Today is Friday. Hôm nay là vật dụng Sáu.

They has Maths, Science và Art.

Họ tất cả môn Toán, Khoa học và Mĩ thuật.

5. Let"s sing.

Cliông chồng trên trên đây nhằm nghe:

*

Chúng ta thuộc hát.


What day is it today?

Hôm ni là đồ vật mấy?

 

It"s Monday. It"s Monday.

What subjects vì you have?

I have Maths và Art & English.

But we"re late, we"re late!

We"re late for school. Let"s run!

We"re late. We"re late.

We"re late for school. Let"s run!

Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là máy Hai.

Xem thêm: Xác Định Thời Điểm Vật Đi Qua Li Độ X Lần Thứ N, Cách Tìm Thời Điểm Vật Qua Vị Trí X Lần Thứ N

Bạn có môn học tập gì?

Tôi gồm môn Tân oán, Mĩ thuật với Tiếng Anh.

Nhưng họ trễ, họ trễ!

Chúng ta trễ học tập. Nào thuộc chạy thôi!

Chúng ta trễ. Chúng ta trễ!

Chúng ta trễ học tập. Nào cùng chạy thôi!


Mẹo Tìm lời giải nkhô hanh duy nhất Search google: "tự khóa + phanphoicaphe.com"Ví dụ: "Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1 phanphoicaphe.com"