Nhi: Oh, I lượt thích this series, but I"ve sầu only seen Star Trek 2009. What"s Inlớn Darkness about?

Duong: Well, after their adventures on the journey lớn Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk & his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have lớn fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants lớn destroy Earth.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 12

Nhi: Sounds thrilling!

Duong: Yes, it was! Actually, Kirk dies trying lớn stop him, but fortunately, he comes baông xã to life. It"s just a film, after all!

Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world... Could Earth ever be in that kind of danger?

Duong: That"s funny, Trang also asked me what I thought would happen to lớn Earth in the future.

Nhi: And how did you answer?

Duong: I said I didn"t know but that Earth might be run by aliens!

Nhi: Ha! That"s true, nobody toàn thân knows.

 

*
 

2. 

*

3. 

*

4. 

*

5. 

*

6. 

*

7. 

*

8. 

*

9. 

*

10. 

*


Bài 1c

1c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

Xem thêm: Danh Sách Các Khách Sạn Nam Cường Cô Tô, Khách Sạn Nam Cường Cô Tô

(Em có thể tìm hầu như câu cơ mà sinh hoạt dạng câu trần thuật trong bài đàm thoại không? Gạch bên dưới chúng.)

Lời giải chi tiết:

- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen lớn Earth in the future. 

(Thật bi thảm cười cợt, Trang cũng hỏi tôi rằng tôi gồm suy nghĩ về điều gì sẽ xẩy ra với trái khu đất trong tương lại ko.)

- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

(Tôi đang bảo rằng tôi không biêt nhưng Trái Đất rất có thể bị điều khiển vì chưng fan quanh đó hành tinh!)