. Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekend.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 language focus

(Hãy thực hành với cùng 1 bạn cùng lớp. Hỏi cùng trả lời những thắc mắc về đầy đủ câu hỏi mà mỗi người vẫn làm trong thời gian ngày vào cuối tuần.)

*


Hướng dẫn giải

A: What did.......... bởi vì on the weekend?

B: He/ She ....(đụng từ bỏ thì vượt khđọng đơn).........

A: When did she/ he ..... (đụng tự ngulặng mẫu)............. ?

B: She/ He ....(động tự thì quá khứ đọng đơn)......... it on .....(days of weekend) at ........... (giờ)......... .

Tạm dịch:

A: .......... sẽ làm cái gi vào thời điểm cuối tuần?

B: Bạn ấy đang..............

A: Quý Khách ấy đang........... bao giờ........... ?

B: Quý khách hàng ấy vẫn .............. vào hôm..... lúc.......


Lan và her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did khổng lồ prepare for the buổi tiệc ngọt. Use the pictures và the words in the box.

(Lan với chúng ta của cô ấy ý định tổ chức triển khai một buổi tiệc chia tay đến Maryam. Hãy viết số đông gì mà người ta có tác dụng nhằm sẵn sàng mang đến buổi tiệc. Sử dụng trỡ ràng cùng phần đông từ trong khung.)

*


Hướng dẫn giải

1. Lan made a cake.

2. Tan hung colorful lamps.

3. Nga bought some flowers.

4. Mai painted a picture of Ha Noi.

5. Lien went shopping.

Tạm dịch:

*

1. Lam vẫn có tác dụng một cái bánh.

2. Tân đã treo những cái đèn màu sắc.

3. Nga đã cài đặt rất nhiều hoa lá.

4. Mai đã vẽ một bức tranh về thủ đô.

5. Liên đã đi được mua sắm.


Work with a partner. Write wishes you want lớn make in these situations.

(Thực hành với 1 chúng ta cùng học. Viết đa số lời ước mà bạn có nhu cầu Một trong những trường hợp này.)

a) You are not very tall.

b) It’s so hot. You want lớn be in the swimming pool.

c) You don’t have sầu a computer.

d) You live sầu very far from school.

e) You don’t have sầu a sister.

f) You draw very badly.

g) You don’t have your friend’s phone number.

h) You don’t know many friends.

i) There aren't any rivers and lakes in your hometown.


Hướng dẫn giải

a.I wish I were taller.

b. I wish I were in the swimming pool.

c. I wish I had a computer.

Xem thêm: Bài Soạn Chiến Thắng Mtao Mxây Ngắn Nhất, Bài Soạn Siêu Ngắn: Chiến Thắng Mtao Mxây

d. I wished I lived near school (I wish I didn't live very far from school).