quý khách sẽ coi bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu trên phía trên (42.15 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Language focus unit 3 lớp 12

GrammarExercise 1 : Last week you met Thuan, a frikết thúc you hadn"t seen for a longtime. Look at the menu of things he said lớn you, then tell another frikết thúc whathe said. Use reported speech.(Tuần rồi em gặp Thuận, một fan chúng ta từ rất lâu em ko chạm mặt. Nhìn vào danhsách số đông bài toán anh ấy nói với em, sau đó đề cập cho một bạn chúng ta không giống đầy đủ gìanh ấy nói. Dùng lời tường thuật.)1. I’m going to work in Ho Chi Minc City next July.2. I work for a big company.3. I’m their kinh doanh manager.4. The company has opened an office in Ho Chi Minc City.5. It has been very successful.6. I have been chosen khổng lồ run an office in District 5.7. How long have sầu you been learning English?8 . I don’t have sầu much time to lớn enjoy myself.9. I hope you will come & visit me in Ho Chi Minch City.10. I hope I will be successful in Ho Chi Minc City.Hướng dẫn giải:Tell your frikết thúc what Thuan said:1. Thuan said he was going khổng lồ work in Ho Chi Minc City the next July.2. Thuan said he worked for a big company.2. Thuan said he was their kinh doanh manager.3. Thuan said the company had opened an office in Ho Chi Minc City.4. Thuan said it had been very successful.5. Thuan said he had been chosen to lớn run an office in District 5.6. Thuan asked me how long I had been learning English.7. Thuan said he didn’t have much time khổng lồ enjoy himself.8. Thuan hoped I would come and visit hlặng in Ho Chi Minc City.9. Thuan hoped he would be successful in Ho Chi Minh City.
Exercise 2: Lan was angry with Tung. Tuan tried 10 help them get backtogether, và talked lớn Lan for Tung. Read the dialogue and complete theconversation Tuan had with Tung.(Lan giận Tung. Tuan nỗ lực giúp chúng ta trở lại vối nhau, và nói với Lan chũm choTung. Đọc bài bác dối thoại cùng điền bài bác thủ thỉ của Tuan với Tung.)Tuan & Lan:Tuan: Lan. Tung asked me to talk lớn you.Lan: I don’t want to speak to lớn him any more.Tuan: Look, Lan, Tung is really upmix.Lan: I’m upphối, too.Tuan: Will you just let me tell you his side of the story?Lan: I’m not interested. He promised khổng lồ go lớn the cinema but he didn"t turn up. Idon"t want khổng lồ see hyên again.Tuan: But Lan, his motorbike broke down.Lan: He has got a phone, hasn"t he?Tuan: But that’s the point. He tried lớn phone you many times but he couldn’t getthrough.Lan: I don’t believe he did.Tuan: Yes, he did. He came to my house. Do you believe sầu me?Lan: OK. I’ll talk to him later. I must be going now otherwise I’ll be late forschool.Tuan: Thanks, Lan. Tung will be really happy lớn know you forgive sầu him.Hướng dẫn giải:2. was upset3. was not interested4. had promised lớn go to the cinema5. hadn"t turned up6. didn’t want to lớn see you7. didn’t believe sầu you had tried
8. she would talk to you later9. she had to go otherwise she would be late for school.


Tài liệu liên quan


*
language focus unit 9 - lớp 12 3 1 4


Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên - Đồng Nai

*
ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚPhường. 12 LẦN 1 NĂM 2011 Môn Tân oán - Khối hận A, B - Trường trung học phổ thông YÊN ĐỊNH 3 doc 7 459 0